راهنمای تدوین ساختار شکست کار

راهنمای تدوین ساختار شکست کار
کد کالا: keb-wbs
قیمت: 0 تومان
راهنمای تدوین ساختار شکست کار راهنمای تدوین ساختار شکست کار راهنمای تدوین ساختار شکست کار راهنمای تدوین ساختار شکست کار راهنمای تدوین ساختار شکست کار راهنمای تدوین ساختار شکست کار راهنمای تدوین ساختار شکست کار راهنمای تدوین ساختار شکست کار راهنمای تدوین ساختار شکست کار

ایبوک در قالب PDF، تعداد صفحه: ۹۲

این کتاب راهنمایی کامل در مورد مفهوم ساختار شکست کار (WBS) و شیوه تدوین آن است.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • فصل 1: ماهیت ساختار شکست کار
  • تعریف ساختار شکست کار در پم‌باک
  • مفهوم تحویل‌شدنی
 • فصل 2: الزامات ساختار شکست کار
  • قاعده 100 درصد
  • شیوه نام‌گذاری عناصر بر اساس قاعده 100 درصد
  • مبنا بودن تحویل‌شدنی‌ها
  • شیوه نام‌گذاری عناصر بر اساس مبنا بودنِ تحویل‌شدنی‌ها
 • فصل 3: فرآیند تهیه ساختار شکست کار
  • تفاوت‌های پم‌باک و PRINCE2
  • از PRINCE2 چه خواهیم آموخت؟
  • اصول PRINCE2
  • تمرکز بر محصول
  • تهیه ساختار شکست کار در PRINCE2
  • تفاوت PBS و WBS
  • تهیه ساختار شکست کار در پم‌باک
  • راهنمای ساختار شکست کار
 • فصل 4: کیفیت ساختار شکست کار
  • تاثیر ارکان پروژه در گستره
  • تاثیر کارفرما بر ساختار شکست کار
  • مدیریت‌پذیری ساختار شکست کار
  • تدوین مسئولیت‌ها
  • شناخت کار
  • میزان تفصیلی بودن ساختار
  • محل قرارگیری فعالیت‌ها
  • سطوح استاندارد ساختار شکست کار
  • تاثیر فازها بر ساختار شکست کار
  • تاثیر برنامه‌ریزی تدریجی بر ساختار شکست کار
  • تاثیر چرخه حیات پروژه بر ساختار شکست کار
  • تاثیر گروه‌های فرآیندی بر ساختار شکست کار
  • تاثیر ساختار شکست هزینه بر ساختار شکست کار
  • ساختار پروژه‌های سازمان
  • CWBS و PWBS
  • شماره‌گذاری ساختار شکست کار
 • فصل 5: برنامه‌ریزی
  • برنامه‌ریزی در پم‌باک
  • برنامه‌ریزی در PRINCE2
جديدترين کالاها