PMBOK 5 به زبان ساده

PMBOK 5 به زبان ساده
کد کالا: kep-pmbok5
قیمت: 12,000 تومان
PMBOK 5 به زبان ساده PMBOK 5 به زبان ساده PMBOK 5 به زبان ساده PMBOK 5 به زبان ساده PMBOK 5 به زبان ساده PMBOK 5 به زبان ساده PMBOK 5 به زبان ساده PMBOK 5 به زبان ساده PMBOK 5 به زبان ساده

ایبوک در قالب PDF، تعداد صفحه: ۱۰۹

این کتاب کل استاندارد مدیریت پروژه پم‌باک (نسخه ۵) را به زبان ساده و با تاکید بر مفاهیم و کلیات توضیح می‌دهد. هدف کتاب این است که ذهنیت و درکی از استاندارد برای مخاطب به وجود آورد و وی را برای مطالعه متن استاندارد آماده کند.

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
  • گستره کتاب
  • کاربرد پم‌باک در ایران
  • اهمیت مدیریت پروژه
 • فصل 1: پیش درآمد
  • پم‌باک چیست؟
  • گواهی PMP
  • پروژه چیست؟
  • پیشرفت مدیریت پروژه
  • اثر هاله نور
  • تفاوت پروژه و عملیات
  • مدیریت پروژه چیست؟
  • مثلث مدیریت پروژه
  • اصلاح و بهبود دایمی
  • برنامه‌ریزی موج غلتان
  • طرح و پرتفولیو
  • دفتر مدیریت پروژه
  • عوامل محیطی سازمان
  • سرمایه‌های فرآیندی سازمان
  • انواع برنامه
 • فصل 2: سازمان و فازبندی پروژه
  • فازهای پروژه
  • ذی‌نفعان
  • حامی پروژه
  • تاثیر سازمان بر پروژه
  • ساختارهای سازمانی
 • فصل 3: فرآیندهای مدیریت پروژه
  • مدیریت یکپارچه پروژه‌ها
  • فرآیندهای پم‌باک
  • گروه‌های فرآیندی
  • گروه فرآیندی آغازش
  • گروه فرآیندی برنامه‌ریزی
  • گروه فرآیندی اجرا
  • گروه فرآیندی نظارت و کنترل
  • گروه فرآیندی خاتمه
 • فصل 4: مدیریت یکپارچگی پروژه
  • مرور حوزه مدیریت یکپارچگی پروژه
  • فرآیند تهیه منشور پروژه
  • فرآیند تهیه برنامه مدیریت پروژه
  • فرآیند هدایت و مدیریت کار پروژه
  • فرآیند نظارت و کنترل کار پروژه
  • فرآیند کنترل یکپارچه تغییرات
  • فرآیند خاتمه پروژه یا فاز
 • فصل 5: مدیریت گستره پروژه
  • مرور حوزه مدیریت گستره پروژه
  • فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت گستره
  • فرآیند گردآوری الزامات
  • فرآیند تعیین گستره
  • فرآیند تهیه ساختار شکست کار
  • فرآیند ممیزی گستره
  • فرآیند کنترل گستره
 • فصل 6: مدیریت زمان پروژه
  • مرور حوزه مدیریت زمان پروژه
  • فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت زمان‌بندی
  • فرآیند تعریف فعالیت‌ها
  • فرآیند تعریف روابط فعالیت‌ها
  • فرآیند تخمین منابع فعالیت‌ها
  • فرآیند تخمین مدت زمان فعالیت‌ها
  • فرآیند تهیه برنامه زمان‌بندی
  • فرآیند کنترل زمان‌بندی
 • فصل 7: مدیریت هزینه پروژه
  • مرور حوزه مدیریت هزینه پروژه
  • فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت هزینه‌ها
  • فرآیند تخمین هزینه‌ها
  • فرآیند تعیین بودجه
  • فرآیند کنترل هزینه‌ها
 • فصل 8: مدیریت کیفیت پروژه
  • مرور حوزه مدیریت کیفیت پروژه
  • فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت کیفیت
  • فرآیند کنترل کیفیت
  • فرآیند تضمین کیفیت
 • فصل 9: مدیریت منابع انسانی پروژه
  • مرور حوزه مدیریت منابع انسانی پروژه
  • فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت منابع انسانی
  • فرآیند گردآوری تیم پروژه
  • فرآیند بهبود تیم پروژه
  • فرآیند مدیریت تیم پروژه
 • فصل 10: مدیریت ارتباطات پروژه
  • مرور حوزه مدیریت ارتباطات پروژه
  • فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت ارتباطات
  • فرآیند مدیریت ارتباطات
  • فرآیند کنترل ارتباطات
 • فصل 11: مدیریت ریسک پروژه
  • مرور حوزه مدیریت ریسک پروژه
  • فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت ریسک
  • فرآیند شناسایی ریسک‌ها
  • فرآیند تحلیل کیفی ریسک
  • فرآیند تحلیل کمی ریسک
  • فرآیند برنامه‌ریزی واکنش به ریسک‌ها
  • فرآیند کنترل ریسک‌ها
 • فصل 12: مدیریت تدارکات پروژه
  • مرور حوزه مدیریت تدارکات پروژه
  • فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت تدارکات
  • فرآیند اجرای تدارکات
  • فرآیند کنترل تدارکات
  • فرآیند خاتمه تدارکات
 • فصل ۱۳: مدیریت ذی‌نفعان پروژه
  • فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت ذی‌نفعان
  • فرآیند شناسایی ذی‌نفعان
  • فرآیند مدیریت مشارکت ذی‌نفعان
  • فرآیند کنترل مشارکت ذی‌نفعان
 • فصل ۱۴: جمع‌بندی
جديدترين کالاها